ข่าวล่าสุด

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ข่าวล่าสุด

chanin1222
Administrator
เรียน เพื่อน นนส.ทบ.12 / 22 ทุกท่าน

ตั้งแต่พวกเราได้รับการคัดเลือกเข้าเป็น นนส. หลักสูตร 2 ปี จนถึงปัจจุบันนับได้ 32 ปี นับเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน เพื่อนหลายคนได้จากเราไปอย่างไม่มีวันหวนกลับและเพื่อนหลายคนแทบจะจำใบหน้าของเพื่อน ลืมความทุกข์ ความสุข ความเหนื่อย ความหิวความอ่อนหล้า ความประทับใจ รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ถึงแม้จะมีการจัดงานเลี้ยงรุ่นขึ้นทุกปี บางคนอาจยังไม่พร้อมในหลายด้านจึงไม่สามารถไปร่วมงานได้

ดังนั้นในวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2554 จว.อุดรธานี ได้รับเกียรติจาก ทภ.2 ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ซึ่งเราจะไปจัดกันที่ จว.หนองคาย ริมฝั่งแม่น้ำโขง ที่พักเราได้จองโรงแรมไว้รองรับเพื่อนๆและครอบครัวได้มากกว่า 400 ครอบครัว และร่วมทัศนศึกษาสถานที่สำคัญของจังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี เที่ยวชม ตลาดท่าเสด็จ ตลาดผ้าไหมบ้านนาข่า พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง และเที่ยวชมร้านค้าปลอดภาษี สปป.ลาว

นับเป็นโอกาสดีที่พวกเราจะได้พบปะพูดคุยฉันเพื่อนทั้งเรื่องในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ทำให้เราคิดถึงความทรงจำเก่าเมื่อ 32 ปีที่ผ่านมา อีกทั้งครอบครัวจะได้มีโอกาสพักผ่อนและร่วมกิจกรรมต่างๆ อัตราค่าใช้จ่ายถือว่าคุ้มมาก
กินอยู่และพาเที่ยวด้วยบริการที่พัก 1 คืน/ห้อง/ครอบครัว
เพื่อน นนส.12/22 ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ครอบครัวละ 3,000.- บาท
เพื่อน นนส.12/22 ในพื้นที่ ทภ.2 ครอบครัวละ 2,500.- บาท (ส่งเงินภายในสิ้นเดือน เม.ย. ๕๔ )
เพื่อน นนส.12/22 ในพื้นที่ ทภ.1,3,4 ครอบครัวละ 1,800.- บาท
กำหนดการจัดงาน
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๖.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
รายงานตัวและรับของที่ระลึก ณ โรงเรมรอยัลแม่โขง อ.เมือง จว.หนองคาย รับประทานอาหารที่เจ้าภาพจัดรองรับตามอัธยาศัย และเข้าที่พักตามที่เจ้าภาพจัดให้ ( มี จนท.เจ้าภาพคอยอำนวยความสะดวก )
เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเพื่อนๆที่ล่วงลับ ณ วัดจอมมณี อ.เมือง จว.หนองคาย
เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. การนำท่องเที่ยว ในพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี และ จังหวัดหนองคาย มี จนท.เจ้าภาพคอยอำนวยความสะดวก ดังนี้.-
- ไหว้หลวงพ่อพระใส
- ตลาดผ้าไหมบ้านนาข่า
– แหล่งมรดกโลกบ้านเชียง
– วัดป่าบ้านตาด
- ไหว้หลวงพ่อพระใส
- ศาลาแก้วกู่
– ตลาดอินโดจีนท่าเสด็จ
– สะพานไทยลาว
– ร้านค้าปลอดภาษี สปป.ลาว
- ไปเที่ยว นครเวียงจันทร์ จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายเองเนื่องจากต้องจัดเป็นกรุบทัวร์คิดเป็นรายหัว เอกสารที่ต้องใช้มี - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ - เด็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนเพิ่มสำเนาสูติบัตร หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน และ รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน ๒ รูป (หรือหนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต) ที่มีอายุก่อนการเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป(ไม่ต้องใช้รูปถ่าย) )
เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.พักผ่อนตามอัธยาศัยเพื่อเตรียมตัวร่วมงานเลี้ยง
เวลา. ๑๘.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์
วันจันทร์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๔  
เวลา ๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก และเดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยความสวัสดิภาพ
ติดต่อสอบถาม
- พ.ท.วิชัย ดำนิล (ประธาน จว.อุดรธานี) 080 – 7418484
- จ.ส.อ.ทนงศักดิ์ ศรีวรมาศ เลขาฯ 081 – 7083019
- จ.ส.อ.อนุชา ไคบุตร เหรัญญิก 089 – 2744575
- พ.ต.นิมิตร แก้วหาญ ประธาน ทภ.2 081 – 2653308
- พ.ต.สุเทพ มาลัยพวง 081 – 5472301
- ร.อ.ศิริพงษ์ โสภากุล 087 – 8689601
- พ.ต.ศิริพงษ์ ศรีเวียงธวัช 081 – 9540149
- พ.ต.เสถียร เวชภัณฑ์ 083 – 1998129
- จ.ส.อ.ศิริชัย คูณเมือง 85 – 3925139
- พ.ต.เกาะแก้ว จันทร์กอง 081 - 2626770
- พ.ต.อุดม ศรีสะอาด 086 - 4557560
- ร.อ.บุญจันทร์ ราชกิจ 086 – 2246463
- ร.ต.ประสิทธิ์ นนทะชัย 081 – 7087525
- ร.ต.สวาท อินกง 086 – 5797577
- ร.ต.วันที พรวาปี 085 – 7544254
- ร.ต.ธีระศักดิ์ วิจารณรงค์ 089 – 8626733
- จ.ส.อ.พิทยา แสงขันตี 084 – 7858181
- จ.ส.อ.อุกฤษ สนิทชน 089 – 2772413
- จ.ส.อ.สุรศักดิ์ โพธิ์ทรัพย์ 081 – 0580603
- จ.ส.อ.ชัยยุทธ คงสิมา 081 – 2654083
- จ.ส.อ.พินิจ พิมพากุล 081 – 0576227
- จ.ส.อ.ปราโมทย์ ทองใส 089 – 2339110
- จ.ส.อ.พีระพงษ์ หลักทรัพย์ 086 – 8584729
- จ.ส.อ.สากล วรรณกุล 083 – 3290963
- จ.ส.อ.พิทักษ์ พิเคราะห์งาม 082 – 8543974
- ร.ต.ยซญ์ (นิวัฒน์) ฉิมนันทร์ 082 – 3158877
- ส.อ.สมชาย มีเกาะ 083 – 3621537
- ร.อ.สุรพล สิงหา 089 – 5739057
- จ.ส.อ.ณัฐวุฒิ ม่วงอ่อนพะเนา 081 – 9755283
- จ.ส.อ.ศักดิ์ชาย พรหมโท 085 – 0118176
- จ.ส.อ.ชัยณรงค์ วงศ์เที่ยง 085 – 4935062
- ร.ต.กมล แสนสุข 086 – 8631939
และเพื่อนๆ ใน ทภ.2 ทุกคน  

หมายเหตุ - ขอความกรุณาส่งใบตอบรับยืนยันการร่วมงาน ภายในสิ้นเดือน กันยายน 2554

ใบตอบรับยืนยันการร่วมงาน นนส.ทบ.1222
วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2554  ณ จังหวัดหนองคาย
ยศ – ชื่อ ................. ..... นามสกุล ........................... . ชื่อเล่น ................
นนส.ปีที่ 1 กองร้อย ....................... กองพัน ................
นน.ส.ปีที่ 2 กองร้อย................... เหล่า ...........
ชื่อและนามสกุลเดิม ( กรณีมีการเปลี่ยน ) .................................................................................................
ที่อยู่และสังกัดปัจจุบัน....................................................... ......... ............................... ..................................
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ ..............................................
โทรศัพท์บ้าน.....................................................
E – mail ………………………………………………………………………………………………..... 
มาร่วมงานได้ จำนวน................คน  ตนเอง  ภรรยา  บุตร จำนวน .................คน 
มาร่วมงานไม่ได้ .............................................................

การชำระเงิน 
โอนเข้าบัญชีธนาคาร ทหารไทย สาขาถนนทหารอุดรธานี ประเภท ออมทรัพย์
หมายเลขบัญชี 542 – 2 – 11581 – 5
ชื่อบัญชี จ.ส.อ.ทนงศักดิ์ ศรีวรมาศ AND จ.ส.อ.อนุชา ไคบุตร จำนวน  3,000.- บาท  2,500.-บาท  1,800.- บาท  
ส่งธนาณัติ สั่งจ่าย ปณ.ศรีสุข ในนาม จ.ส.อ.อนุชา ไคบุตร บก.มทบ.24 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
หมายเหตุ – เมื่อส่งเงินทางธนาณัติ หรือ โอนทางธนาคาร แล้ว กรุณาแฟกซ์ใบโอนเงิน,ใบส่งเงินธนาณัติ มาที่หมายเลข 27161 และโทรแจ้งที่ จ.ส.อ.ทนงศักดิ์ ศรีวรมาศ 081-7083019 หรือจ.ส.อ.อนุชา ไคบุตร 089-2744575 ทราบด้วย ทั้งนี้เพื่อใช้ตรวจสอบยอดผู้ร่วมงาน และจัดเข้าที่พัก  

การส่งเงิน    - ให้เพื่อนๆ ส่งเงินภายใน สิ้นเดือน กันยายน 2554  
คณะกรรมการจัดงาน จะแจ้งการตอบรับและแจ้งหมายเลขห้องพักพร้อมชื่อโรงแรมที่พักให้เพื่อนๆทราบทาง WWW.NCO 1222 .com เพื่อง่ายต่อการเข้าโรงแรมที่พัก ***  

เพื่อนๆ ที่โอนเงินล่าช้าและจ่ายเงินหน้างานจะได้พักที่โรงแรม ทิพย์ หนองคาย ซึ่งจะอยู่ห่างเพื่อนและห่างจากริมแม่น้ำโขง ประมาณ 2 กม.

จ่านายอุดรแจ้งข่าว
(คัดลอกมาจาก www.nco1222  ดัดแปลงแก้ไขให้มันอ่านง่ายขึ้นน่ะ)